Informacje ogólne

SZANOWNI  MIESZKAŃCY  GMINY  SKRWILNO!

segregacjaW dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakłada ona istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych, mając na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości przejmuje Gmina.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów podlegających rozkładowi, np. resztek jedzenia.

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić.

Już w roku 2013 Gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko.

Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów.

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych:

  • Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.
  • Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady
    od właścicieli nieruchomości.
  • Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach:
    jako opłata podstawowa i opłata obniżona.
  • Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać odpady komunalne selektywnie, czyli w prawidłowy sposób.
  • Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu.

W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale również oszczędzi nasze wydatki.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej: www.skrwilno.pl w zakładce "Odpady".

Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.

Informujemy, że zgodnie z art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.


Dodatkowe informacje na stronach:


Wytworzył: Sebastian Czapiewski (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Piotr Paradowski (17 kwietnia 2013, 10:19:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (11 marca 2014, 15:08:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3217

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij